Deklaracja dostępności

Gminna Biblioteka Publiczna w Kuleszach Kościelnych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej bip.biblioteka.kuleszek.pl

  • Data publikacji strony internetowej: 2021-06-22
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2021-06-22

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej:

- Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-28

- Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa www.bip.biblioteka.kuleszek.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 

Treści niedostępne:

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • wersję kontrastową,
  • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
  • wyróżnienie odnośników,
  • na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

 

Osoba kontaktowa: Justyna Kulesza

E-mail: biblioteka@kuleszek.pl

Telefon: 86 274 41 21

Adres korespondencyjny: ul. Wesoła 14, 18-208 Kulesze Kościelne  

 

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

- zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu
- zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu
- wnioskować o udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu


Żądanie powinno zawierać:

- dane kontaktowe osoby zgłaszającej
- wskazanie strony internetowej lub elementu strony, której dotyczy żądanie
- wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej


Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Kuleszach Kościelnych,

ul. Wesoła 14,

18-208 Kulesze Kościelne

 

Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. Wesołej. Do wejścia prowadzą schody bez podjazdu dla wózków inwalidzkich. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. W budynku nie ma windy. W budynku nie ma toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.  

Metryka strony

Podmiot udostępniający informację: Gminna Biblioteka Publiczna w Kuleszach Kościelnych

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Justyna Kulesza

Opublikował: Justyna Kulesza

Data publikacji: 2020-08-13 15:28:00

Data modyfikacji: 2024-05-05 10:43:04